Bell Orto Tomato Tin

Bell Orto Tomato Tin, ink and watercolour illustration