Bell’Orto Tomato Tin

Bell’Orto Tomato Tin

(Ink and watercolour illustration)